Phronia ristoi sp. nov., male terminalia A terminalia, ventral view B terminalia, dorsal view with gonostyli and cerci detached C terminalia, lateral view D cerci and tergite IX E gonostylus, lateral view F gonostylus, internal view. Scale bars: 0.1 mm.

 
 
  Part of: Kurina O, Pototski A (2022) Two new species of Phronia Winnertz, 1864 (Diptera, Mycetophilidae) from Taita Hills, Kenya. African Invertebrates 63(1): 89-103. https://doi.org/10.3897/afrinvertebr.63.86661